Projekt Bulkowo ArchiwumPłock, 03.12.2019 r.
Szanowni Państwo, 

Projekt pod nazwą "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Bulkowo" jest realizowany przez Dom Pomocy Społecznej "Mecenat" s.c Małgorzata Alabrudzińska, B.Głuchowski.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i specjalistycznych usług społecznych osobom niesamodzielnym powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczonych w lokalnej społeczności.

Uczestnikom projektu będzie świadczona pomoc w postaci usług opiekuńczych (przez opiekunki osób starszych) i specjalistycznych usług opiekuńczych (przez fizjoterapeutów, pracownika socjalnego i psycholożkę) w miejscu zamieszkania. Zakres pomocy będzie określony indywidualnie w zależności od potrzeb danej osoby.

Okres trwania projektu: od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r.
Budżet projektu:463 506,25 zł
Dofinansowanie projektu: 429 050 zł.

W dniach od 03.12.2019 do 16.12.2019 trwa rekrutacja osób do projektu pod nazwą "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Bulkowo".

Obowiązkowymi kryteriami do spełnienia przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie są:
  • miejsce zamieszkania na terenie gminy Bulkowo w powiecie płockim,
  • wiek : ukończone 60 lat,
  • bycie osobą niesamodzielną mającą problemy z wykonywaniem co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
  • niekorzystanie z usług opiekuńczych z pomocy społecznej lub w ramach innych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS.

Pierwszeństwo przyjęcia do udziału w projekcie będą miały osoby, których dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego (na osobę samodzielnie gospodarującą - jest to kwota 1051,50 zł lub na osobę w rodzinie- jest to kwota 792 zł), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z 12.03.2004 roku.

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy składać na specjalnym formularzu zgłoszeniowym - do pobrania.

Oprócz formularza zgłoszeniowego należy złożyć podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projekt - do pobrania.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przekazać na adres:
Dom Pomocy Społecznej „Mecenat”
ul. Maszewska 18, 09-400 Płock

Zgłoszenia można przesyłać listownie lub składać osobiście przez 7 dni w tygodniu od godz.9.00 do 18.00.
Wszelkie informacje związane z rekrutacją można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu: 606 262 224.

W wyniku rekrutacji trwającej od 3-16.12.2019 r. zgromadzono 8 zgłoszeń do udziału w projekcie.
W związku z tym, że liczba dostępnych miejsc ogółem wynosi 13, rekrutacja jest kontynuowana do wyczerpania wolnych miejsc. 
Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu: